161
0 0

درباره طبی سازی پزشکی بدانید/ 4

نگاهی به پیچیدگی‌های تبدیل خوب به عالی توسط علم پزشکی

طبی سازی یعنی گسترش پزشکی به حوزه‌هایی که ارتباط مستقیمی با درمان ندارد و ابعاد عمومی زندگی است. چهار شاخه دارد که در ویدئوهای دیگری درباره سه شاخه اول صحبت شد و در این ویدئو دکتر حمیدرضا نمازی پژوهشگر اخلاق فلسفه پزشکی عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره شاخه چهارم طبی سازی توضیحاتی را ارائه می‌دهند درباره تبدیل خوب به عالی. به این معنا که حال ما خوب است و از پزشکی می‌خواهیم حال ما را تبدیل به عالی کند، پوست خوب را خوب‌تر کن و... . دعوتید به تماشا.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود