1.2K
0 0

آدم‌های زخمی که زخم می‌زنند...

چرا برخی رفتار سمی دارند؟

شاید در پیرامون ما افرادی وجود داشته باشند که گفتار و رفتارشان سمی یا آسیب رسان باشد. البته که هیچ شخصی از ابتدا با رفتار، گفتار و افکار سمی به دنیا نمی‌آید بلکه این شرایط مختلف است که فرد را به موقعیتی می‌رساند که ممکن است رفتار سمی از خودش نشان بدهد. این شرایط مختلف شامل سبک و شیوه فرزند پروری والدین، بخش ژنتیکی و سرشت فردی، گروه‌های همسال و همچنین طبقه اقتصادی و اجتماعی است که فرد در آن بزرگ و باعث می‌شود رفتار و گفتار سمی از خودش بروز بدهد. در ادامه شما را به دیدن این ویدیو از دکتر الهام فخاری دکترای روانشناسی تربیتی دعوت می‌کنیم.‌
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود