1.4K
0 1

نگاهی به خودکشی کادر درمان /6

مراقبت، جاده‌ای دو طرفه!

پیرو اخبار متعدد و ناگوار خودکشی برخی از اعضای کادر درمان دکتر حمیدرضا نمازی، پژوهشگر اخلاق و فلسفه پزشکی در یک مجموعه ویدئو به این موضوع پرداخته است و اینجا از اهمیت اشاعه تفکر مراقبتی می‌گوید. سال‌هاست در حوزه سلامت بر تفکر انتقادی تاکید می‌شود که کاری درست است اما اگر با برخی ملاحظات همراه نشود تنها تبدیل به خرده‌گیری می‌شود. او می‌گوید در برابر تفکر انتقادی، تفکر مراقبتی را داریم که در سطوح مختلف هیجانات، عواطف، معنای زندگی و شبکه‌های دوستی ما را پاس می‌دارد و تاکید می‌کند گمشده ما در جامعه تفکر مراقبتی است؛ جاده‌ای دو طرفه که کادر درمان از مردم مراقبت می‌کنند و مردم هم از کادر درمان.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود