3.1K
0 0

آگاهی بر جسم و روح

ذهن آگاهی یا مایندفولنس چیست؟

ذهن شلوغ یا در گذشته سیر می‌کند یا در آینده‌ای که هنوز نیامده‌است. برای داشتن ذهن آرام و آرامشِ خاطر نیاز است که در زمان حال زندگی کنیم. ما از طریق پرورش آگاهی یاد می‌گیریم چگونه در زمان حال زندگی کنیم و فکر کردن به اتفاقات گذشته و نگران شدن از آینده را کنار بگذاریم. ذهن‌آگاهی تمرینی برای بودن در زمان حال است. در اینجا بحث نگرش مطرح می‌شود. نگرش ما نسبت‌به خودمان نیز باید به دور از قضاوت و خودانتقادی و بر پایه مهربانی به خود و پذیرش باشد تا بتوانیم به هدف و نیت خود متصل شویم.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود