3.5K
0 0

آشنایی با عملکرد کلیه در بدن انسان به زبانی ساده

چرا مراقبت از کلیه‌ها مهم است؟

کلیه یکی از اندام‌های مهم بدن است و هر انسان سالمی دو کلیه دارد و انسان‌ها برای زنده ماندن حداقل به یک کلیه نیاز دارند. یکی از وظایف مهم کلیه تصفیه مواد زائد از خون است. این عضو مهم تعادل مایعات بدن را کنترل و سطوح الکترولیت‌های مناسب را حفظ می‌کند. کلیه‌ها در حفظ تعادل مایعات بدن و تنظیم فشار‌خون و سایر عملکردها نقش مهمی دارند. برای آشنایی بیشتربا این عضو لوبیا شکل ویدئو را ببینید و دریابید برای مراقبت از این عضو مهم باید چه کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود