3.9K
0 0

هومئوستاز چیست؟

حفظ پایداریِ محیط داخلی بدن و بازخورد مثبت و منفی به زبانی ساده!

بدن شامل سلول‌ها، بافت‌ها، اندام‌هاست و ارتباط این اجزا با هم نیاز به تعادل دارد. در واقع همه این‌ها دست‌به‌دست هم می‌دهند تا هم‌ایستایی یا هومئوستازی را ایجاد کنند. هومئوستاز در زیست‌شناسی به‌معنای حفظ پایداری محیط داخلی بدن و ثابت نگه داشتن شرایط فیزیکی و شیمیایی جاندار است. باید گفت عملکرد درست بدن به هومئوستاز برمی‌گردد که شامل موارد زیادی می‌شود، مثلاً اینکه گلوکز خون یا دمای داخلی بدن در محدوده مشخصی بماند به تعادل در بدن برمی‌گردد. برای آشنایی با هومئوستاز ویدئو را ببینید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود