4.5K
0 0

در باب فهمیدن همدیگر...

شروع رابطه جنسی و هویدا شدن نقاط آسیب‌پذیر آدم‌ها!

گاهی بگو مگو و جر و بحث بین برخی زوج‌ها به قدری بالاست که سر کوچکترین مسائل هم کنترل خود را از دست می‌دهند و نمی‌دانند چرا نمی‌توانند آرامش خودشان را حفظ کنند و زود عصبانی نشوند. این انیمیشن زیبا رابطه زوجی را توصیف می‌کند که در زناشویی از دعواهای زیاد به تنگ آمده‌اند و بدتر، دیگر باهم رابطه جنسی ندارند. بعد از مشاوره معلوم می‌شود که ماجرای خشم مرد ریشه در کودکی او دارد و عصبانیت‌هایش نه از سر قلدری که به دلیل آسیب‌پذیری است. روشن شدن همین نکته به زن قصه کمک می‌کند بفهمد چطور با رفتارهایش حس شرم کودکی را در شوهرش زنده می‌کند... و این شناخت آغاز ترمیم رابطه این زوج می‌شود. تماشا کنید و اگر شما هم دچار چنین مشکلی هستید، ریشه غم و خشم خودتان را پیدا و روح‌تان را آرام کنید.

Guest user
پخش خودکار به پایان رسید پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود